top of page
overzicht 4 specialiteiten

Onze Specialiteit - 4 Bijstanden

1. Bijstand bij Asiel-, Dublin-en Regularisatie-procedures

Behandelen van asielaanvragen (Conventie van Genève): erkenning vluchtelingenstatus dan wel toekenning subsidiaire beschermingsstatus, "Personen" die om internationale bescherming verzoeken, zijn vaak niet vertrouwd met de criteria om als vluchteling erkend te worden en het rechtssysteem waarin ze terecht zijn gekomen.

De gegroeide complexiteit van de asielprocedure in Europa maakt dat onjuiste adviezen en informatie al snel tot een foutieve beslissing kunnen leiden, wat voor verzoekers zware gevolgen kan hebben.

Aangezien er bij een asielprocedure (vraag tot internationale bescherming) zoveel op het spel staat, is het van belang dat u een snelle toegang tot de juridische bijstand van hoge kwaliteit verkrijgt en dit door een persoonlijke ondersteuning (tijdens het persoonlijk onderhoud bij de CGVS*) bij het formuleren en opvolgen van uw verzoek.

En dit steeds in een taal die u begrijpt.

*CGVS - Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

Meer informatie vindt u terug op asyluminbelgium.be in 9 talen (Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Arabisch, Pashto, Farsi, Tigrinya en Somali).

Zie filmpje: https://www.asyluminbelgium.be/nl/topic/asielprocedure

 

Er zijn ook infobrochures op de website van de CGVS terug te vinden: https://www.cgvs.be/nl/publicaties

 

Ook kunnen er mensen zijn die onder de Dublinprocedure vallen daar zij terug te vinden zijn in het EURODAC- dan wel in het BELVIS systeem in een andere Europese lidstaat.

Wij staan u tijdens deze procedure bij door onder meer het houden van consultaties met tolken, door het verzamelen van documenten, door het beantwoorden van uw vragen, en het verifiëren/waarschuwen van de informatie die u uit hun omgeving opneemt, en de opmaak van een eventueel beroep indien wij slaagkans zien,... 

Ook hier m.b.t Dublin zijn er infobrochures op de site van Vluchtelingenwerk Vlaanderen https://vluchtelingenwerk.be/documentatie

Opstarten regularisatieprocedures (artikel 9bis of 9ter Vreemdelingenwet ogv humanitaire of medische redenen)

Deze aanvraag om machtiging tot verblijf ogv artikel 9bis Vw dient omstandig gemotiveerd worden en zowel de buitengewone omstandigheden te vermelden die het onmogelijk of bijzonder moeilijk maken de aanvraag in het buitenland in te dienen, als omstandigheden die te maken hebben met redenen om ten gronde verblijf in België te verkrijgen.

Hoe beter de vreemdeling de aanvraag motiveert, hoe uitgebreider DVZ een gebeurlijke weigering zal dienen te motiveren.

Artikel 9ter Vw is een bijzondere bepaling die van toepassing is op een ernstig zieke vreemdeling, zijnde iemand ‘die op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft.

bijstand asiel

2. Bijstand bij Gezinshereniging

Gezinshereniging is een belangrijke stap om terug tot een normaal leven te komen, vaak essentieel voor een succesvolle integratie.

Het is zeer vaak dé prioritaire wens van personen die internationale bescherming genieten.

Vandaag bestaan er echter nog veel obstakels op het vlak van economische en sociale voorwaarden, alsook op het vlak van de kosten van de procedure.

Wij verifiëren de benodigde documenten, zien na welke er ontbreken, waar u dit moet indienen en hoe het proces verloopt.

anchor gezinshereniging

Zie onze video over gezinshereniging:

3. Bijstand bij verblijf als Student

  • als EU-student

 

  • als derdelands student (buitend de EU)

 

Als je naar België komt om er te studeren, kan je een verblijfsrecht aanvragen.

De voorwaarden, de procedure en het verblijfsrecht zijn verschillend voor Unieburger-studenten en derdelands studenten (van buiten de EU).

Ook welke voorwaarden er zijn om tijdens uw studies te mogen werken.

En wat betreft de eerder bekomen weigeringen, verlenen wij u een advies over een nieuwe aanvraag, of een beroep al dan niet zin heeft. 

Ook interessant om te weten is dat men altijd een statuutwijziging kan doen naar student indien u gemachtigd bent om hier te verblijven voor meer dan drie maand, op voorwaarde dat deze wijziging tijdens het wettelijk verblijf gebeurt. 

Anchor Student
juridische helpdesk

4. Juridische Helpdesk

  • Bijstand voor particulieren

  • Bijstand in de private sector

  • Bijstand voor buitenlandse vennootschappen (de Gecombineerde Vergunning)

  • Bijstand in de openbare sector

Door de besparingen op de juridische dienstverlening bij verschillende publieke alsook private actoren zoals de gemeentelijke en stedelijke diensten, de VDAB, de OCMW’s, de CAW’s, de middenveldorganisaties, en vooral de vrijwillig onbetaalde professionals uit burgerorganisaties en zelforganisaties zien we in de praktijk dat velen met onbeantwoorde vragen blijven zitten.

Vandaar dat ons kantoor hierin ook een meerwaarde biedt voor deze organisaties.

De vreemdelingenwet is oeverloos gecompliceerd en grotendeels onleesbaar, met onvolledige rechtszekerheid voor de vreemdeling.

U mag rekenen op een deskundig en eerlijk advies, wij starten enkel een procedure op indien

wij de mogelijkheid zien van een positieve uitkomst.

Zie ook het filmpje van Vluchtelingenwerk Vlaanderen:

https://vluchtelingenwerk.be/infolijn

bottom of page